Regulamin sklepu Nowy Jantar

Sklep internetowy Nowy Jantar, działający pod adresem sklep.nowyjantar.pl, prowadzony jest przez Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy “Wiking” Sp. z o.o., z siedzibą i pod adresem: ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar, NIP: 677-210-17-44, adres e-mail: [email protected].

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży na odległość produktów spożywczych, usług cateringowych oraz innych towarów przez sklep internetowy Nowy Jantar.
 2. Zawieranie umów sprzedaży możliwe jest po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w sklepie internetowym Nowy Jantar
 3. Oferta sklepu internetowego Nowy Jantar obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski realizowane są na podstawie indywidualnych ustaleń, w tym dotyczących kosztów, sposobu płatności i wysyłki; w celu dokonania ustaleń należy skontaktować się z Nowy Jantar poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.
 4. Ceny podawane na stronie sklep.nowyjantar.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich; wiążą strony w chwili złożenia zamówienia.
 5. Nowy Jantar oferuje do sprzedaży produkty w postaci: zakwasów, kiszonek, wegetariańskich wyrobów, itp. oraz usług w postaci cateringu dietetycznego.

§2 Warunki korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie z Nowy Jantar w sposób optymalny możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet; przeglądarka Internet Explorer w wersji z czerwca 2017 lub nowszej; Firefox w wersji z czerwca 2017 lub nowszej; Chrome w wersji z czerwca 2017. lub nowszej; Opera w wersji z czerwca 2017. lub nowszej; Safari w wersji z czerwca 2017. lub nowszej; obsługa HTML5, CSS3 oraz JavaScript; rozdzielczość monitora 1024×768.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Nowy Jantar w sposób nie zakłócający osobom trzecim korzystania z serwisu, a nadto do niedostarczania treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem.

§3 Zawieranie umów

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy zarejestrować się w serwisie sklepu internetowego na stronie www.nowyjantar.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru produktów/usług dostępnych w sprzedaży i złożyć zamówienie, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony z napisem „kupuję i płacę”. Do tego momentu kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych produktów/usług.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
 5. Wysłanie przez kupującego zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Nowy Jantar umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia kupującego do systemu informatycznego Nowy Jantar, pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem.
 7. Po zawarciu umowy kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie na adres e-mail, wskazany przy rejestracji.

§4 Płatności i dostawa

 1. Płatności za zakupione produkty/usługi kupujący może dokonać według swojego wyboru:
  • gotówką przy odbiorze zamówionych przedmiotów (przesyłka za pobraniem);
  • w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy ..………………………….. , przy czym brak wpływu należności na rachunek w terminie 14 dni od złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia;
  • płatnością online z wykorzystaniem kanałów płatności, oferowanych przez serwis dotpay; ze szczegółowymi zasadami można zapoznać się na stronie internetowej dotpay.pl.
 2. Dostawa zakupionych produktów/usług dokonywana jest:
  • przesyłką ekonomiczną lub poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • przesyłką za pośrednictwem innego operatora pocztowego;
  • przesyłką kurierską
   bezpośrednio przez Nowy Jantar
 3. Kupujący dokonuje wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Koszt poszczególnych form dostawy uwidoczniony jest przy wskazaniu wyboru i doliczany jest do należnej od kupującego płatności.
 4. Zamówione produkty/usługi wysyłane są w ciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub od zapłaty (przy płatności przelewem lub płatnością online). Zamówienia złożone po godz. 16 przechodzą do realizacji na kolejny dzień roboczy. Czas realizacji dostawy wysłanych przedmiotów uzależniony jest od wybranej formy dostawy, realizowanej przez podmioty zewnętrzne (Poczta Polska, inny operator pocztowy, kurier, itp.). W przypadku cateringu zamówione produkty wysyłane są na zasadach określonych podczas przeprowadzani procesu zakupu.
 5. Faktura VAT za zakupione przedmioty, po dokonaniu zaplaty wysyłana jest formie  e-faktury lub paragonu fiskalnego, na wskazany przez kupującego adres e-mail lub, nażyczenie Kupującego, w formie drukowanej.

§5 Reklamacje

 1. W przypadku wad fizycznych zakupionych produktów/usług lub ich niezgodności ze złożonym zamówieniem kupujący ma prawo złożyć reklamację pisemnie na adres pocztowy: ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 2. Reklamowane produkty należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon) na adres Nowy Jantar.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Kupujący zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wadliwe przedmioty zostaną wymienione na pozbawione wad.
 5. Jeśli z powodu wyczerpania nakładu odesłanie kupującemu produktu wolnego od wad będzie niemożliwe, kupującemu zostaną zaoferowane do wyboru inne, dostępne pozycje lub nastąpi zwrot uiszczonej należności.

§6 Prawo odstąpienia

 1. Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia przedmiotów w przypadku, gdy kupujący wybrał sposób dostarczenia przedmiotów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nowy Jantar.
 2. 14-dniowy termin, określony w pkcie 1 powyżej, liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie produktów. Datą wydania jest data odbioru przesyłki przez kupującego lub data jej doręczenia przez operatora pocztowego, kuriera lub Nowy Jantar. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres pocztowy Nowy Jantar lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:[email protected]
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony sklep.nowyjantar.pl/odstapienie. Niezależnie od powyższego wzór oświadczenia każdorazowo dołączony jest do przesyłki z zakupionymi przedmiotami.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionych przedmiotów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu przedmiotów kupujący odpowiada za ich zniszczenie i uszkodzenie lub inne zmniejszenie ich wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności przedmiotów.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy przedmiotów zawierających nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (folii), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Nowy Jantar niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu przedmiotów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kupującemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę przedmiotów oraz koszt przesyłki – z zastrzeżeniem, wynikającym z pkt. 1 powyżej.

§7 Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację zamówienia.
 2. Dane osobowe kupującego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
  • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez kupującego zamówień;
  • w celu rozpatrywania składanych przez kupującego reklamacji oraz zwrotu zakupionych przedmiotów w przypadku realizacji przez kupującego prawa odstąpienia od umowy;
  • w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Nowy Jantar, ofercie i promocjach. Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
  • w celach określonych w pkcie 3 poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających z Nowy Jantar, a nie będących kupującymi przetwarzane są w celu:
  • dostosowania Nowy Jantar do potrzeb ww. osób oraz kupujących;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • tworzenia statystyk oglądalności Nowy Jantar.
 4. Administratorem danych jest Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy “Wiking” Sp. z o.o., z siedzibą i pod adresem: ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar, NIP: 677-210-17-44. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych każdemu kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane kupujących lub innych osób, korzystającej z Nowy Jantar i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisu  w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli kupujący  lub inna osoba fizyczna korzystająca z Nowy Jantar nie zachowa zasad bezpieczeństwa, w szczególności  nie  zachowując w poufności loginu i hasła do logowania w Nowy Jantar.